SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Hệ thống nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON được điều hành bởi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC